- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

โคราชจับมือจีนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษา

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย และพบปะหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำประเด็นรายละเอียดการพบปะหารือแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและมณฑลเสฉวน  โดยเนื้อหาของการประชุมจะพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และด้านการศึกษาระหว่างมณฑลเสฉวนและประเทศไทยอีกด้วย