- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

สมาชิก NRRU Club เข้าร่วมแข่งขันในระดับ Division A

       วันที่ 27 เมษายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งผู้ที่ชนะการแข่งขันจากรอบ Area A2 ซึ่งเป็นโครงการของ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club จำนวน 2 คน คือ นางสาวปิยกมล ทุ่งกระโทก นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนายสิทธิศักดิ์ ชูกาล นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ Division A ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้ดูแล ซึ่งตัวแทนทั้ง 2 คนต้องแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันที่มาจากหลากหลายประเทศด้วยกัน และในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวนี้นักศึกษาตัวแทนทั้ง 2 คน ได้รับประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ สำหรับการพัฒนาตัวเองอย่างมากมาย อีกทั้งประสบการณ์ดังกล่าวที่นักศึกษาได้รับนี้สามารถนำมาถ่ายทอดเพื่อยังเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหรือเพื่อนๆ สำหรับการต่อยอดในครั้งต่อไป