- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อล่ามและผู้ประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Volleyball Women Nations League ประจำปี 2018

  • ล่ามและผู้ประสานงานประจำทีมประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน

นายทวีศักดิ์ แสงสว่าง                          นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

นายจรัส คำสกุลวัฒนา                         นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

*******************************************************************************************************

  • ล่ามและผู้ประสานงานประจำทีมประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 คน

  นางสาวปิยกมล ทุ่งกระโทก               นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  นางสาวซึงแฮ แช                               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/17 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

*******************************************************************************************************

  • ล่ามและผู้ประสานงานประจำทีมประเทศตุรกี จำนวน 2 คน

นายวสันต์ สันต์เกษม                           ศิษย์เก่า

นายดนุสรณ์ รักษ์กุศล                          นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

*******************************************************************************************************

  • ล่ามและผู้ประสานงานประจำทีมประเทศไทย จำนวน 2 คน

นางสาวสมประสงค์ พึ่งโคกสูง             นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 นางสาวศุภรัตน์  อุเทนสุต                    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

*******************************************************************************************************

  • ล่ามและผู้ประสานงานส่วนกลาง จำนวน 2 คน

นายสิทธิศักดิ์ ชูกาล                            นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวสุภัสสรา สอนจ่าใส                 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

*******************************************************************************************************

       น้องๆ ที่มีรายชื่อข้างต้น สามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อขอมีบัตรประจำตัว พร้อมทั้งกรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ให้ครบถ้วน และ ติดรูปนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว (หน่วยงานต้นสังกัด NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY / ตำแหน่ง: TRANSATATOR VOLUNTEERS)

ลิ้งค์ดาวน์โหลด  <<คลิกที่นี่>>

**ตัวอย่างการกรอกเอกสาร  <<คลิกที่นี่>>

นำส่งกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. 

หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**นัดประชุมวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 เวลา 09.00 น.**