- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

       ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2531 – 1 เมษายน 2543) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์…

Read More