- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

        วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชพร้อมเดินทางแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

       วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายมารวย ลาภเจริญ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ…

Read More