- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

        วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยได้รับการต้อนรับจาก YXNU เป็นอย่างดี

       การคัดเลือกอาจารย์ไปแลกเปลี่ยน และการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดำเนินการโดยหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Yuxi Normal University