- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษายุวทูตได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

     ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป