- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

       ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2531 – 1 เมษายน 2543) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561 การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

     1. กลุ่มบุคคลทั่วไป บุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเรือเยาวชนฯ / เครือข่ายการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนฯ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

     2. กลุ่มบุคคลผู้แทนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สำนักงาน พมจ.) คัดเลือกผู้แทนจังหวัดๆ ละไม่เกิน 3 คน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือก โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครสามารถสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน พมจ. ระหว่างวันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561

       ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ goo.gl/tsZxwy

       หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/GGeHdc