- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชพร้อมเดินทางแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

       วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายมารวย ลาภเจริญ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ เข้ารับฟังโอวาทและคำชี้แจงรายละเอียดในการเดินทางและการปฏิบัติตนสำหรับการดำเนินชีวิตในต่างประเทศจาก อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งมีกำหนดเดินทางเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หาวิทยาลัยเจมส์ คุก เมืองทาวน์สวิลล์ เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 7 กรกฎาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน