- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 28 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 6 ท่าน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการดูแลอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการต้อนรับเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์