- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน

       วันที่ 22 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 6 จำนวน 2 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

      โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี  ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติในการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) Miss Siti Atikah Hj Ahmad  และ 2) Miss Priscilla Anne Roddy 

       ทั้งนี้กองวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานประสานดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของโครงการ