- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประชุมเพื่อหารือและชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 9 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมหารือกับคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 ท่าน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือแนวทางการมอบหมายงานให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ      ทั้งนี้…

Read More