- Liaison

ประกาศรายชื่อ Liaison ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อ Liaison เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 20 เมษายน 2561 ดังนี้

      1. นางสาวนาดียา  แซบากา

      2. นางสาววาสินี  แยนา

      3. นางสาวพรชนก  ใหม่คามิ

      4. นางสาวกมลชนก  รินทะ

      5. นางสาวเบญญาภา สุขยิ่งทวี

      6. นางสาวฐิดาภรณ์  ทองทิพย์

      7. นายผไท  จิตเบญจธรรม

       ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าประชุมในวันนี้ (22 ม.ค.61) เวลา 17.00 น. ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2