- Scholarships Aboard, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ ประเทศฮังการี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 โดยฝ่ายฮังการีจะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว ซึ่งฝ่ายฮังการีจะสนับสนุน ดังนี้

1. ยกเว้นค่าเล่าเรียน

2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เดือนละ 40,460 โฟรินทร์ฮังการี และระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก) เดือนละ 140,000 โฟรินทร์ฮังการี

3. หอพักหรือการสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 40,000 โฟรินทร์ฮังการี

4. ประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกทับแก้วฯ ชั้น 2 โทร 044-009009 ต่อ 1547 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://stipendiumhungaricum.hu