- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนแลกเปลี่ยนการเรียนภาษากับนักศึกษาไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ห้องสาธิต 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาล่ามแปลภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 6 คน…

Read More