- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน เข้าพบอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2 เพื่อติดตามและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา…

Read More

- อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

     วันที่ 26 สิงหาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปส่ง นางสาวจามจุรี นิศยันต์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน…

Read More