- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 3 กันยายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 167 คน นักศึกษาชาวไทย จำนวน 25 คน บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน

     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาชาวไทย และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อช่วยให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ การใช้ชีวิตในประเทศไทยและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะนักศึกษาชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

     การดำเนินกิจกรรมนั้นได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม โดยนักศึกษายุวทูตเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเล่นเกมทายคำ ละครใบ้ คำศัพท์ต่างๆ โครงสร้างภาษาไทย สำนวนไทยน่ารู้ ท่องเที่ยวไทย สาวน้อยปะแป้ง ประเพณีไทย และการแสดงของนักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยในแต่ละกิจกรรมจะแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้เรียนรู้ไปด้วยกัน