- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไนแลกเปลี่ยนการเรียนภาษากับนักศึกษาไทย

     นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ห้องสาธิต 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักศึกษาล่ามแปลภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 6 คน เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ในขณะเดียวกันนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนก็ได้ให้ความรู้ภาษาบรูไนแก่นักศึกษาไทยด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะดำเนินการทั้งหมดจำนวน 9 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนจะดำเนินกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป