- อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

     วันที่ 26 สิงหาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปส่ง นางสาวจามจุรี นิศยันต์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน…

Read More