- อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

     วันที่ 26 สิงหาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปส่ง นางสาวจามจุรี นิศยันต์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน TG612 สายการบินไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน โดยได้รับการต้อนรับจาก YXNU เป็นอย่างดี

     การคัดเลือกอาจารย์ไปแลกเปลี่ยน และการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดำเนินการโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Yuxi Normal University