- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2015

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิต ธานี หัวหิน

ระหว่าง วันที่ 19 -24 กรกฎาคม 2558

1 นางสาว สุพัตตา ก้อนครบุรี

2 นางสาว สุภาภรณ์ วันทะมาตร

3 นางสาว พรวรา เทศนอกช

4 นางสาว สายม่าน เสมาภักดี

5 นางสาว อริญชยา มณูรัตน์

6 นาย ศราวุธ เพียซ้าย

7 นางสาว กานดา วัชรินทร์รัตน์

8 นางสาว นิดา เจริญทนัง

9 นาย พรภพ เสาวภาคย์กุล

10 นาย วรฉัตร แก้วกูร

11 นางสาว สมพร อินทร์พงษ์

12 นายไพรัช นิ่มนาม

13 นาย ภาคภูมิ หวังช่วยกลาง

14 นาง นันทวัน พฤกษา

15 นาง สุภาวดี จันทร์เจริญ

16 นางสาว สุภาภรณ์ เกวียนโคกกรวด

17 นางสาว อัมพร พูนทะเล

18 นาง รุจิรา ริคารมณ์

19 นางสาว พิชามญชุ์ สินลาลับ

20 นาย สุภพ โก่งกระโทก

21 นางสาว นัยน์ปพร ปีทะ

22 นางสาว ณฐมน พุทธิธรรมาภรณ์

23 นางสาว ดวงใจ ปานสันเทียะ

24 นางสาว ภาณิชา อ่อนท้าว

25 นาง ขนิษฐา ดูปอนท์

26 นางสาว กอบแก้ว บุญกลาง

27 นาย ชนภัทร ไกรสร

28 นางสาว ณัฏฐนันท์ เกษมวนิชย์กุล

29 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี

30 นาย เรืองยศ ชนไธสง

วันและเวลาในการประชุมแจกแจงรายละเอียดก่อนการเดินทาง จะส่งบันทึกเชิญประชุมแจ้งให้ทราบในภายหลัง