- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2558   ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูต ณ กัมพูชา 2558 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ…

Read More