- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4

NRRUIC

ขอเชิญบุคลากรสายสอนที่สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และสาขาวิชาอื่นที่สนใจเข้าร่วม

“โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 4”

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์  ให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมดังกล่าว และมีความตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสายสอนที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ) ในลำดับต้น

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่คณะต้นสังกัด

 

รายละเอียดโครงการสายสอน 

 

ประกาศ มรนม. แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดลยา เพ็ชรดี โทร. 044–009009 ต่อ 1548

หรือ เบอร์มือถือ 086–451–7340