- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน Korea Nazarene University

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน (Korea Nazarene University) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม…

Read More

- งานประชุม

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยงานประชาสัมพันธ์และคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีกร ฝ่ายประสานงานและล่ามภาษาต่างประเทศ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International And Culture Festival 2015) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมพนมวัน…

Read More