- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

NRRU Club:Toastmaster 2015 ครั้งที่ 1

วันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 16.00 – 18.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์จัด กิจกรรม “NRRU Club:Toastmaster” เพื่อฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด ในที่ชุมชนมาให้คำแนะนำกับผู้ร่วมกิจกรรม และในกิจกรรมครั้งนี้ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกรียติร่วมรับชมการดำเนินกิจกรรมด้วย…

Read More

- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (UUM)

ในวันที่ 26 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia หรือ UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีกำหนดการดังนี้ 8.30 – 9.30 น. ต้อนรับและกิจกรรมเยี่ยมชมสำนักศิลปวัฒนธรรม วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และ…

Read More

- งานเทศกาล

งานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015

ระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2558 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประสานงานและล่ามต่างประเทศ งานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International Art and Culture Festival 2015)

- ข่าวประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครผู้แปลภาษา

รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison)

รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison) ปฏิบัติหน้าที่ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International Art and Culture Festival 2015) จำนวน 16 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ…

Read More

- โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำนักศึกษา และยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาของ USSH…

Read More