- ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สอบคัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน…

Read More

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม

นักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวนภสร วงษ์ศิริสุพรชัย 2.…

Read More