- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 2 ปี ตามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง Yuxi Normal University และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University  สำเร็จการศึกษาในปี2558 จะได้รับปริญญาบัตร จากทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Yuxi Normal University