- ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สอบคัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำนักศึกษา และยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาของ USSH ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558 โดยสอบความรู้ทั่วไปในเวลา10.00น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3

และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. – 17.00น. ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โดยมีคณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ คือ

1.อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา     ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

2.ดร.วริศรา ยางกลาง                             รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

3.อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร            กรรมการกองวิเทศสัมพันธ์

ให้เกียรติสัมภาษณ์ผู้สอบทั้งหมด ถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถอื่นๆด้วย