- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม

นักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวนภสร วงษ์ศิริสุพรชัย
2. นางสาวจริยา แสงเพ็ชร
3. นางสาวกัญญา บุญโยธา
4. นางสาวพรสุดา ต่างประโคน
5. นายดนุสรณ์ กันภัย
6. นายวรายุทธ โลภภูเขียว
7. นายโชติพชร พุ่มพฤกษ์
8. นายภูบดินทร์ วิริยะพยัคฆ์
9. นางสาวภัคธาดา พลเกื้อกูล
10. นางสาวมาริสา ศรีดาชาติ
11. นางสาวสรารินทร์ ฉ่ำไธสง
12. นางสาววารินทร์ เชิดสูงเนิน
13. นางสาวกานณ์ศิตา กิจกลางดอน
14. นางสาวสุพิชชา พงษ์พิมาย
15. นางสาวศศลักษณ์ ศรนารายณ์
16. นางสาวศุภลักษณ์ มูลนอก
17. นางสาวสุวิชชา สิทธิจันทร์เสน
18. นางสาวพิลดา หอมเนียน
19. นางสาวกรรณิกา มะลิดา
20. นางสาววีรัจฉรา แถมกลาง

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ทั้ง20 คน ติดต่อรับเอกสารสัญญา ภายในวันนี้ ณ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ตั้งแต่ เวลา 14.30 น เป็นต้นไป