- ข่าวประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครผู้แปลภาษา

รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison)

รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison) ปฏิบัติหน้าที่ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International Art and Culture Festival 2015) จำนวน 16 คน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหกรรมการแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2014 (Korat International Art and Culture Festival 2015) รับสมัครนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาในงานมหกรรมการ แสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประเทศที่จะเข้าร่วมมหกรรมดังกล่าว จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา จีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น ศรีลังกา และอินโดนีเซีย
คุณสมบัติผู้สมัครเป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา มีดังต่อไปนี้
1. มีความสนใจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
4. สามารถสื่อสารภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี
* ลาว * เกาหลี
* กัมพูชา * ญี่ปุ่น
* จีน * ศรีลังกา
* เวียดนาม * อินโดนีเซีย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูต จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะการประสานงานและความสามารถในการใช้ภาษาต้องอยู่ในระดับดี
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ รูปด้านล่าง และส่งใบสมัครมาที่
กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้วชั้น 2 หรือ internrru@hotmail.com ภายในวันที่ 8 มกราคม 2558

(สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ดลยา เพ็ชรดี โทร. 044–009009 ต่อ 1547 หรือ เบอร์มือถือ 086–451–7340

*หมายเหตุ หากทีมใดมีเหตุขัดข้อง ต้องยกเลิกการเดินทางเข้าร่วมมหกรรมก่อนกำหนด มีจำเป็นต้องยกเลิกอาสาสมัครประจำทีมนั้นด้วย