- โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำนักศึกษา และยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาของ USSH ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความสนใจในด้านภาษาและวัฒนธรรม สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ต่างชาติได้

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3. เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. เป็นนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ที่เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ ปี 2556 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

ซึ่งจัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ และยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน

5. เป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวทูตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกรุ่น และยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนอุดหนุน ในส่วนการเดินทาง (รถรับส่งจากมรนม. – สนามบิน – มรนม. และบัตรโดยสารเครื่องบิน) ค่าอาหารและที่พักตามที่ระบุในกำหนดการการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ University of Social Sciences and Humanities ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการขอมีหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเอง

11 กุมภาพันธ์ 58 10.00 -12.00น. สอบข้อเขียน ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารทับแก้ว ชั้น 2 เริ่ม 13.30น. สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมพนมวัน อาคารทับแก้ว ชั้น 2

13 กุมภาพันธ์ 58 13.00น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รับเอกสารสัญญาการรับทุนอุดหนุน และปฐมนิเทศ ห้องประชุมพนมวัน อาคารทับแก้ว ชั้น 2

18 กุมภาพันธ์ 58 08.30 -16.00น. นำส่งเอกสารสัญญาการให้ทุนอุดหนุนที่ลงนามแล้ว และรายละเอียดหนังสือเดินทาง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารทับแก้ว ชั้น 2

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

 

=== ใบสมัคร ===

 

พร้อมติดรูปถ่าย และยื่นใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณดลยา (คุณปุ้ม) โทร 086-4517340/044-009-009 ต่อ 1548