- งานประชุม

Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014)

IA-Bag-007

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับข้อเสนอเพื่อเป็นหนึ่งในผู้จัดร่วม (Co-organizer) การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2557 ร่วมกับมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

เนื่องจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมความร่วม มือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

เพื่อกระชับความร่วมมือทางวิชาการ คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ MICELT จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหนึ่งในผู้จัดร่วม (Co-organizer) ในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานและมีบุคลากรสายสอน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 16 คนโครงการรับข้อเสนอในการเป็นผู้จัดร่วมในครั้งนี้ จะเป็นผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในเวทีการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐาน สากล