- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีกล่าว เปิดโครงการ สำหรับวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมได้แก่ Mr.Thomas Fleming ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจากBritish Coucil แห่งประเทศไทย เนื้อหาของการอบรม คือ การพัฒนาทักษะการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CLT)

ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน