- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณ Yuxi Normal University

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรของ Yuxi Normal University โดยการเดินทางไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ อาจารย์ศศศิริ ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 5 เดือน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2557 – 20 มกราคม 2558
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทาง วิชาการกับ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีปีการศึกษา 2557 และได้เชิญอาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชาวจีนที่จะเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปีการศึกษา 2558