- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อม อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบในการจัดหาล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน เพื่อฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงาน “ในรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games” ซึ่งอาสาสมัครฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่าม “การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”

       วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ประจำทีมนักกีฬาในการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”         โดยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในสัปดาห์หน้า ทาง Facebook Fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่…

Read More

- Liaison, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช สำเร็จภารกิจ เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างแดน ต้อนรับกลับสู่รั้ว เขียว-เหลือง

       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ช่วงสุดท้ายของการดำเนินโครงการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและด้านการแสดงของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย       หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Nguyen Hoang…

Read More

- Liaison, NRRU Young Ambassador, Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษายุวทูต ม.ราชภัฏโคราช ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Sciences (HUSC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2566 ซึ่งในวันแรกได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Tran…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอังกฤษ (BGU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร จำนวน 15 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More