- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมัครได้ที่ <<คลิกที่นี่>> และนำใบสมัครมายื่นได้ที่สำนักกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2…

Read More

- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมไทย ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในกิจกรรมผู้เข้าร่วมการอบรมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรียนรู้วิธีการทำอาหารไทย (กระทงทอง) การร้อยมาลัย และการแกะสลัก…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศบรูไน

   กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam) ประเทศบรูไน ดังรายชื่อต่อไปนี้        นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อขอรับเอกสารสัญญา 2 ฉบับ, เอกสารบันทึกสุขภาพ…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) ประจำปีการศึกษา 2561

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาทีี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อล่ามและผู้ประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Volleyball Women Nations League ประจำปี 2018

ล่ามและผู้ประสานงานประจำทีมประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน นายทวีศักดิ์ แสงสว่าง                          นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นายจรัส คำสกุลวัฒนา               …

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

สัมภาษณ์ยุวทูต เพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาจากออสเตรเลีย และงานแข่งขันวอลเลย์บอล ปี 2018

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (JCU) และงานแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Women Nations League 2018  โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 19 เมษายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 2 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งในช่วงตลอดระยะเวลา…

Read More

- Liaison

ประกาศรายชื่อ Liaison ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อ Liaison เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 20 เมษายน 2561 ดังนี้       1. นางสาวนาดียา  แซบากา      …

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก Liaison ในงานเทศกาล KIAC 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ Liaison ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Art and Culture Festival 2018) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวกมลชนก  รินทะ 16. นายกิตติ์ธเนศ…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์ยุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาล่ามในเทศกาล KIAC 2018

       วันที่ 15 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (KIAC 2018) ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูต ครั้งที่ 9

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          …

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 เมษายน 2561 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน) ♥ ยุวทูตที่สนใจเข้าร่วม สมัครออนไลน์ได้ที่ ♥

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน Korat International Art and Culture Festival 2018

  กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Art and Culture Festival 2018) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 20…

Read More