- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2021 TGS) ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคลากรสายสอนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อบุคลากรสายวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกจาก National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการศึกษาของประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 มกราคม 2563 จำนวน 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021)

ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีภาวะ ความเป็นผู้นำได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – 17 ธันวาคม 2562 นายธนาธิป บัวเทศ นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้) 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 5. เคยเข้าร่วมกิจกรรม…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษายุวทูตเพื่อเป็นล่าม JCU 2019

Welcome JCU friends!!      กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและล่ามแปลภาษา (Liaison Student) ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 6 ตำแหน่ง      –…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

Research Exchange Program/Laboratory Internshipf  Program AY2020-2021 At Shibaura Institute Technology (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น (SIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายชื่อมหาวิทยาลัยในไต้หวัน สำหรับการศึกษาต่อหรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

       ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรม การศึกษาเชิงผลลัพธ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่ประเทศไทยสนับสนุนในยุค Thailand 4.0 โดยได้มีการรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์เล็งเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมทางวิชาการของคณะและหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งด้านการศึกษาต่อหรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ >>>ข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยในไต้หวัน<<<

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ส่งบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งจะจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสอน สำหรับบุคลากร สายวิชาการ และ General English (สายสนับสนุน) ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562      – บุคลากรที่สนใจ สามารถเข้าทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์  >>ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่<< …

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ 2020 Management x Culture x New Southbound ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ตามที่ College of Management มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Management x Culture x New Southbound ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล SAT Thailand Volleyball Invitation 2019

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อขอรับเอกสารและนำส่งรูปขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล SAT Thailand Volleyball Invitation

ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2562 ณ Terminal 21 Korat ประจำทีมการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่ เวียดนาม (ขอคนใช้ภาษาเวียดนามได้)  ฟิลิปปินส์ (ภาษาอังกฤษ) ไทย (ภาษาอังกฤษ)…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!!! รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานในงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน ณ ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562

     รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน จำนวน 10 คน ในงานมหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน  ณ ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่มีความต้องการพัฒนาตัวเอง โอกาสดีๆ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

     กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู      นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และต้องเข้าอบรมเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC จำนวน 1 ครั้ง…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ฟรี

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ลงทะเบียนอบรมเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ฟรี ครั้งที่ 2 กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน      กองวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 1. สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5…

Read More