- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women

       ด้วยมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

       สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/400fd365 และดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.aistic.gov.in หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวง กองการต่างประเทศโทร. 02-610-5408 (ธีรธร)โทรสาร. 0-2354-5570E-mali. teeratorn.l@mhesi.go.th

- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาWe are NRRU Young Ambassadors 2022 มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา Empower NRRU students’ to develop language and leadership…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ณ ประเทศเยอรมนี

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก (Universität Leipzig) จะจัดสรรทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ภายใต้หลักสูตร International Coaching ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ สาธารณรัฐเยอรมนี…

Read More