- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

โคราชจับมือจีนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษา

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย และพบปะหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำประเด็นรายละเอียดการพบปะหารือแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและมณฑลเสฉวน  โดยเนื้อหาของการประชุมจะพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางเพื่อประชุมหารือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.อานรรต ใจสำราญ คณาจารย์จากหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 5 คน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Yuxi Normal…

Read More

- งานประชุม

การประชุมหารือระหว่างราชภัฏโคราชและ Bishop Grorreteste University สหราชอาณาจักร

     วันที่ 7 ธันวาคม 2560 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมครูและโอกาสในการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Bishop Grorreteste University สหราชอาณาจักร ณ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

คณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนราชภัฏโคราช

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมและแรงงานจังหวัด Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการต้อนรับพร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์    …

Read More

- งานประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ปี 2561

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

Read More

- งานประชุม

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยงานประชาสัมพันธ์และคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีกร ฝ่ายประสานงานและล่ามภาษาต่างประเทศ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International And Culture Festival 2015) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมพนมวัน…

Read More

- งานประชุม

ประชุมอบรมและชี้แจงข้อมูลสำหรับปฏิบัติหน้าอาสาสมัครล่ามแปลภาษา..

ประชุมอบรมและชี้แจงข้อมูลสำหรับปฏิบัติหน้าอาสาสมัครล่ามแปลภาษาการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ณ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, งานประชุม

คัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

กระทรวง การต่างประเทศจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทน ไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 22 ตุลาคม 2557 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อายุ 18 – 25 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี…

Read More

- งานประชุม

Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับข้อเสนอเพื่อเป็นหนึ่งในผู้จัดร่วม (Co-organizer) การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT 2014) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2557…

Read More

- งานประชุม

The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT2014)

ในวันที่ 12 – 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา อังกฤษจากนานาประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Malaysia International…

Read More