- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ม.ราชภัฏโคราช นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทางสานสัมพันธ์ จับมือทางวิชาการ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยดังเวียดนาม

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราชเข้าร่วมประชุมกับราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

       วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราช เข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

       วันที่ 30 มีนาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา…

Read More

- งานประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ NRRU & JCU Virtual Exchange Program 2021

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการ NRRU & JCU Virtual Exchange Program 2021 ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราชมุ่งหาแนวทางบริหารจัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้การระบาดของ COVID-19

       วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์ นักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากสถาบันเจ้าของทุนการศึกษา เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน…

Read More