- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

โคราชจับมือจีนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษา

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย และพบปะหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำประเด็นรายละเอียดการพบปะหารือแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและมณฑลเสฉวน  โดยเนื้อหาของการประชุมจะพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางเพื่อประชุมหารือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.อานรรต ใจสำราญ คณาจารย์จากหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 5 คน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Yuxi Normal…

Read More

- งานประชุม

การประชุมหารือระหว่างราชภัฏโคราชและ Bishop Grorreteste University สหราชอาณาจักร

     วันที่ 7 ธันวาคม 2560 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมครูและโอกาสในการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Bishop Grorreteste University สหราชอาณาจักร ณ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

คณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนราชภัฏโคราช

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมและแรงงานจังหวัด Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการต้อนรับพร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์    …

Read More

- งานประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ปี 2561

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

Read More