- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2568

       มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 1-3 ราย เข้าแข่งขันกับผู้สมัครรับทุนจากทั่วโลก

       ทุนนี้ เป็นทุนที่ให้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 – 12 เดือน

ลักษณะเด่นของทุน
1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง ที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตให้มีความรอบรู้เท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องและประเด็นปัญหาร่วมของพลโลก
2) สร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ / วิชาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3) เป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา สาขาที่เปิดรับสมัครมีหลากหลายสาขา
4) เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่โดยไม่ได้อาศัยเพียงผลการเรียนดีเด่นในระดับปริญญาตรีและโท

สาขาที่เปิดรับสมัคร
       ทุนนี้มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย โดยผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 -55 ปี
2) ดำรงตำแหน่งทางบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
3) มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL ไม่ต่ำกว่า 71 คะแนน หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.0

ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึง 24 มิถุนายน 2567
► สมัครออนไลน์ได้ที่ https://apply.iie.org/huberthhumphrey

       สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้จาก  https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/2025-2026-hubert-h-humphrey-fellowship-program