- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ เตรียมพร้อมกิจกรรมนานาชาติ ประชุมนักศึกษาล่ามแปลภาษาและประสานงาน

       วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ในการแข่งขัน King’s Cup Sepaktakraw World Championship 2023 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2566
       พร้อมกันนี้ ยังได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษายุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์