- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
We are NRRU Young Ambassadors 202
2

มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา
Empower NRRU students’ to develop language and leadership skills!

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (น้องๆ อ่านรายละเอียดให้ครบนะคะ)
► รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2565
► อบรมในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 (Onsite)
► Field Trip พื้นที่ในอำเภอเมือง ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
► สอบนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
► ประกาศผลสอบในวันที่ 16 สิงหาคม 2565

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ**

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
     1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูต มรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้)
     2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป (พิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถสมัครได้เลย โดยไม่ต้องใช้ผลการเรียนค่ะ)
     3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ
     4. มีความสามารถในการใช้ภาษาภาษาอังกฤษและ/ภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง – ดี
     5. หลังจากเข้าอบรมยุวทูตแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของทางมหาวิทยาลัย หรือ กองวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี (เพื่อได้ฝึกฝนทักษะการเป็นอาสาสมัคร)
     6. หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นำส่งก่อนวันอบรม
         – ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และหนังสือรับรองฯ
         – นำส่งทาง E-mail: wanwisa.sr@nrru.ac.th
     
     เพียงเท่านี้น้องๆ นักศึกษาก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้แล้วค่ะ

► สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ (น้องๆ ต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Gmail เพื่อที่จะสามารถ Upload รูปภาพหลักฐานการสมัครได้นะคะ)
หลักฐานการสมัครออนไลน์ google form **สามารถใช้มือถือถ่ายได้ แต่รายละเอียดของภาพต้องได้ระนาบที่ตรงและชัดเจน)
       1. รูปสำเนาบัตรประชาชน
       2. รูปสำเนาบัตรนักศึกษา
       3. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
       4. รูปหน้าผลการเรียน (สามารถแคปจากระบบได้ หากผลการเรียนยังไม่ทราบ สามารถนำส่งในภายหลังก่อนการอบรมได้ค่ะ)

** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Field Trip ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ กับพี่ๆ กองวิเทศสัมพันธ์ค่ะ 🙂
     สอบถามเพิ่มเติม/ขอรับใบสมัคร/ส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009009 ต่อ 1547

     “การได้ฝึกฝนและสะสมประสบการณ์จากการทำงานในการปฏิบัติงานจริง ถือได้ว่าเป็นความรู้อันมีค่าที่จะติดตัวนักศึกษาในการพัฒนาตนเองและการทำงานในอนาคตต่อไป”