- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราช ร่วมต้อนรับคณะผู้นำสตรีโลก

       วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาให้กับคณะผู้นำสตรีโลก (Group of Global Summit of Women) จำนวน 57 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกระบวนการทอผ้าไหมของอำเภอปักธงชัย ซึ่งคณะผู้นำสตรีโลกได้เยี่ยมชมศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ กระบวนการผลิตผ้าไหม และเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านธงชัย (ด่านจะโปะ) หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา