- Uncategorized

กองวิเทศสัมพันธ์เตรียมเข้มกิจกรรมรับ นศ.ออสเตรเลีย

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมร่วมกับนักศึกษายุวทูต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมและการมอบหมายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก JCU สาขาโบราณคดีและสาขาสังคมสงเคราะห์ ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์