- ข่าวกิจกรรม

โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทาน

       วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ้ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุฑริกา บูลภักดิ์ คณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา ซึ่งได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยคณะทำงานฯ ได้ขอเข้าเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหานักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมทั้งคณาจารย์ และผู้ประสานงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)