- ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 16 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 จำนวน 8 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 ทั้งนี้ นักเรียนทุนพระราชทานฯดังกล่าว เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา และพัฒนาด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับสากลอีกด้วย