- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มุ่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

       วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English in Workplace) ประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

       การดำเนินโครงการดังกล่าวได้จัดอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยบรรยากาศในการอบรมนั้นทางกองวิเทศสัมพันธ์จะให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ทั้งนี้ เนื้อหาในการอบรมจะเน้นเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง ซึ่งจะสมมติเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแทรกเทคนิคการจดจำคำศัพท์ที่จำเป็นอีกด้วย