- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชพร้อมจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก (Smart Classroom) เพื่อสนับสนุนการสอน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ อาจารย์ผู้สอนซึ่งรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ดร. เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3

       ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย