- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 12

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
We are NRRU Young Ambassadors 2021

มาร่วมพัฒนาทักษะทางภาษาและความเป็นผู้นำกับพวกเรา ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Empower NRRU students’ to develop language and leadership skills!

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
     1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูต มรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้)
     2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
     3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ
     4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
     *********************************************************************
     5. หลังจากเข้าอบรมยุวทูตและผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของทางมหาวิทยาลัย หรือ กองวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
     6. หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นำส่งก่อนวันอบรม
         – ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และหนังสือรับรองฯ
     
     เพียงเท่านี้น้องๆ นักศึกษาก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
     การได้ฝึกฝนและสะสมประสบการณ์จากการทำงานในการปฏิบัติงานจริง ถือได้ว่าเป็นความรู้อันมีค่าที่จะติดตัวนักศึกษาในการพัฒนาตนเองและการทำงานในอนาคตต่อไป
► รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
► สมัครออนไลน์คลิกที่นี่
► อบรมในวันที่ 12 – 15 มกราคม 25634
► สอบนำเสนอในวันที่ 20 มกราคม 2564
► ประกาศผลสอบในวันที่ 31 มกราคม 2564

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ**
…น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรีบสมัครเข้ามานะคะ… 🙂
     สอบถามเพิ่มเติม/ขอรับใบสมัคร/ส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009009 ต่อ 1548

NRRU Young Ambassador
ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคือใคร? คลิกตรงนี้แล้วไปรู้จักกันค่ะ
การอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา