- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปีการศึกษา 2563-2564

       ด้วยองค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
<< สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ >>
1. กลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดสรรทุน : เอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และอาหรับ
2. จำนวน : โควต้า 75 ทุน (รวมทุกประเทศ)
3. รูปแบบ : Visiting Scholar เพื่อทำวิจัยในระดับ ป.ตรี และระดับสูงกว่า ป.ตรี แบ่งเป็น 2 ประเภท
     3.1 General scholar programme :
       – อายุไม่เกิน 45 ปี/ ศึกษาอยู่ระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
       – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
       – สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
     3.2 Senior scholar programme :
       – อายุไม่เกิน 50 ปี/ จบการศึกษา ป.โท หรือ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. ขึ้นไป
       – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
       – สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
4. ผู้ที่สามารถสมัครได้ : นักศึกษา, บุคลากร และอาจารย์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
5. ระยะเวลา : 1 ปี
6. สถานที่ : สถาบันอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
7. การส่งเอกสาร : ผู้สนใจสมัครต้องดำเนินการด้วยตัวเอง ดังนี้
     7.1 ส่งเอกสารโดยตรงไปที่ กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (ระบุหน้าซองว่า “ใบสมัครทุน The Great Wall”)
     7.2 Scan และรวมเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์เท่านั้น พร้อมส่งไปที่ thainatcom@yahoo.co.th 
     7.3 เอกสารและไฟล์ตามข้อ 7.1 – 7.2 ต้องส่ง ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
     7.4 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ยูเนสโก จะต้องดำเนินการต่อตามข้อกำหนดของการสมัครต่อไป
8. กรณีติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2281 0565 ต่อ 115
9. รายละเอียดเพิ่มเติม : ศึกษาได้จากไฟล์แนบ และขอความกรุณาผู้สนใจได้โปรดศึกษา+ดำเนินการตามข้อกำหนด/เงื่อนไขต่าง ๆ ของทุนโดยละเอียดรอบคอบ
10. ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.campuschina.org/universities/index.html
11. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn