- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นล่ามในเทศกาล KIAC 2020

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2020 (Korat International Art and Culture Festival 2020) ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2563

     ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ และเว็บเพจ Facebook ของกองวิเทศสัมพันธ์